البته اگه فول فاند داشته باشی عالیه . ولی کلا زبانتم باید عالی باشه چون واقعا یکسال مستر وحشتناک فشرده است و تا بیای با زبون نیتیو ها مچ بشی و راه بیفتی سه ماه گذشته و فرصت رسیدن به درسهاتو نداری

البته اگه فول فاند داشته باشی عالیه . ولی کلا زبانتم باید عالی باشه چون واقعا یکسال مستر وحشتناک فشرده است و تا بیای با زبون نیتیو ها مچ بشی و راه بیفتی سه ماه گذشته و فرصت رسیدن به درسهاتو نداری