البته میدونید که هزینه این دوره های زبانشون خیلی زیاده و حدودا دوماه که هزینه زندگی در این دوماه با خودتونه.

البته میدونید که هزینه این دوره های زبانشون خیلی زیاده و حدودا دوماه که هزینه زندگی در این دوماه با خودتونه.