📝 #شجره_طیبه ، شب پنجم 📅 24 اسفند 94 🔸امام زمان (عج): «اگر شیعیان ما که خداوند توفیق عبادت خود را در وحدت با یکدیگر به آنها بدهد، و چنانچه خدا شیعیان ما را به طاعت خود موفقشان بدارد. قلبا در وفای به عهدشان مجتمع میشدند. نه تنها لقای سعادت ما از ایشان به تآخیر نمی افتاد، بلکه سعادت مشاهده ما با شتاب به ایشان می رسید. و اینها همه در پرتو شناخت کامل ما و صداقت محض نسبت به ما می باشد. بنابراین هیچ چیز ما را از ایشان محبوس نمی دارد، جز اخباری که از ایشان به ما می رسد و ما را مکروه و ناراحت میسازد. از ایشان انتظار نداریم و تنها از خدا باید کمک خواست، او برای ما کافی و نیکو کارگذار و پشتیبانی است.» چرا آقا می گوید خدا برای من کافی است؟ چه کردیم آقا جان؟ یهودی صهیونیزم(اسرائیل)، مسیحی صهیونیزم(امریکا)، مسلمان صهیونیزم(عربستان)، با هم ایستاده اند تا شیعه را بزنند. آنوقت دوتا شیعه اثنی عشری با یک مرجع تقلید واحد، نمیتوانند یک جا جمع شوند. «تنازعوا فتفشلو» اگر تنازع کنید، محکوم به شکست می شوید. اگر این اتحاد نباشد ما محکوم به شکست هستیم. 🔹واحد سایبری مصاف/التماس دعای فرج ____________________________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


📝 #شجره_طیبه ، شب پنجم
📅 24 اسفند 94

🔸امام زمان (عج): «اگر شیعیان ما که خداوند توفیق عبادت خود را در وحدت با یکدیگر به آنها بدهد، و چنانچه خدا شیعیان ما را به طاعت خود موفقشان بدارد. قلبا در وفای به عهدشان مجتمع میشدند. نه تنها لقای سعادت ما از ایشان به تآخیر نمی افتاد، بلکه سعادت مشاهده ما با شتاب به ایشان می رسید. و اینها همه در پرتو شناخت کامل ما و صداقت محض نسبت به ما می باشد. بنابراین هیچ چیز ما را از ایشان محبوس نمی دارد، جز اخباری که از ایشان به ما می رسد و ما را مکروه و ناراحت میسازد. از ایشان انتظار نداریم و تنها از خدا باید کمک خواست، او برای ما کافی و نیکو کارگذار و پشتیبانی است.»

چرا آقا می گوید خدا برای من کافی است؟
چه کردیم آقا جان؟

یهودی صهیونیزم(اسرائیل)، مسیحی صهیونیزم(امریکا)، مسلمان صهیونیزم(عربستان)، با هم ایستاده اند تا شیعه را بزنند.
آنوقت دوتا شیعه اثنی عشری با یک مرجع تقلید واحد، نمیتوانند یک جا جمع شوند.

«تنازعوا فتفشلو»
اگر تنازع کنید، محکوم به شکست می شوید.
اگر این اتحاد نباشد ما محکوم به شکست هستیم.

🔹واحد سایبری مصاف/التماس دعای فرج

____________________________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf