موضوع: #روایت_عهد ۵۰ معماری اسلامی 🔸وقتی ما از مکتب معماریی تقلید میکنیم که فلسفه اش با فلسفهٔ ما یکی نباشد و ریشه هاشان به هم ارتباطی نداشته باشد میدانید نتیجه اش چه می‌شود؟ فلسفهٔ تو را میگیرد و با آن مکتب فلسفی منطبق می شود و تو یک مسلمان "ساختار شکن" خواهی شد. 🔹واحد سایبری مصاف/التماس دعای فرج ________________________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


موضوع: #روایت_عهد ۵۰ معماری اسلامی

🔸وقتی ما از مکتب معماریی تقلید میکنیم که فلسفه اش با فلسفهٔ ما یکی نباشد و ریشه هاشان به هم ارتباطی نداشته باشد میدانید نتیجه اش چه می‌شود؟ فلسفهٔ تو را میگیرد و با آن مکتب فلسفی منطبق می شود و تو یک مسلمان "ساختار شکن" خواهی شد.

🔹واحد سایبری مصاف/التماس دعای فرج

________________________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf