بسم الله الرحمن الرحیم 🔸بدین وسیله به اطلاع مهدی‎یاوران عزیز می‎رساند، موسسه مصاف ایرانیان در نظر دارد مقالات ارسالی شما دوستان را با نام خودتان در بخش مقالات سایت، منتشر نماید.  📝 موضوعات: 1- مهدویت و آخر الزمان 2- امام شناسی 3- سبک زندگی 4- مباحث قرآنی 5- رسانه  6- دشمن شناسی و صهیونیسم 7- بررسی مسائل فرهنگی   8- مسائل سیاسی روز 9- مسائل اقتصادی روز ⭕️ تبصره: این امکان وجود دارد که در صورت ارسال مقالات خارج از چارچوب موضوعات فوق، پس از بررسی مقالات مذکور و تاییدیه نهایی، در بخش مقالات بارگزاری شود. 📋 شیوه نامه: 1- مقالات باید حداقل در 500 و حداکثر در 1000 کلمه ارسال گردد. تبصره: در صورتی که تعداد کلمات مقاله بیش از مقدار فوق باشد، یا توسط تیم پژوهشی مصافخلاصه می‎گردد و یا در چند شماره منتشر خواهد شد. 2- فرمت مقالات در قالب برنامه word  و با فونت B Nazanain 12 ارسال گردد. 🔺نکته: مقالات در هر قالب دیگر بررسی نخواهد شد. 3- در ارائه منابع مطلب دقت لازم صورت گیرد و تمامی منابع به تفکیک مشخص گردد. 🔺تبصره: مقالات بدون منبع فاقد اعتبار بوده و منتشر نخواهد شد. ⚠️ ملاحظات: 1- مقالات حتما توسط فرستنده نگاشته شده باشد و از کپی کردن مقاله از سایر سایت ها به جد خودداری گردد. 2- مقالات توسط تیم پژوهشی موسسه مصاف، بررسی شده و میزان اعتبار آن  و هم‎سویی با سیاست‎های موسسه، سنجیده خواهد شد و پس از بررسی و تاییدیه نهایی، در بخش مقالات بارگزاری خواهد شد. 📩 دوستان عزیز می‎توانند مقالات خود را به آدرس article@masaf.ir ارسال نمایند. __________________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


بسم الله الرحمن الرحیم

🔸بدین وسیله به اطلاع مهدی‎یاوران عزیز می‎رساند، موسسه مصاف ایرانیان در نظر دارد مقالات ارسالی شما دوستان را با نام خودتان در بخش مقالات سایت، منتشر نماید. 

📝 موضوعات:

1- مهدویت و آخر الزمان
2- امام شناسی
3- سبک زندگی
4- مباحث قرآنی
5- رسانه 
6- دشمن شناسی و صهیونیسم
7- بررسی مسائل فرهنگی  
8- مسائل سیاسی روز
9- مسائل اقتصادی روز

⭕️ تبصره: این امکان وجود دارد که در صورت ارسال مقالات خارج از چارچوب موضوعات فوق، پس از بررسی مقالات مذکور و تاییدیه نهایی، در بخش مقالات بارگزاری شود.

📋 شیوه نامه:

1- مقالات باید حداقل در 500 و حداکثر در 1000 کلمه ارسال گردد.
تبصره: در صورتی که تعداد کلمات مقاله بیش از مقدار فوق باشد، یا توسط تیم پژوهشی مصافخلاصه می‎گردد و یا در چند شماره منتشر خواهد شد.

2- فرمت مقالات در قالب برنامه word  و با فونت B Nazanain 12 ارسال گردد.

🔺نکته: مقالات در هر قالب دیگر بررسی نخواهد شد.

3- در ارائه منابع مطلب دقت لازم صورت گیرد و تمامی منابع به تفکیک مشخص گردد.

🔺تبصره: مقالات بدون منبع فاقد اعتبار بوده و منتشر نخواهد شد.

⚠️ ملاحظات:

1- مقالات حتما توسط فرستنده نگاشته شده باشد و از کپی کردن مقاله از سایر سایت ها به جد خودداری گردد.

2- مقالات توسط تیم پژوهشی موسسه مصاف، بررسی شده و میزان اعتبار آن  و هم‎سویی با سیاست‎های موسسه، سنجیده خواهد شد و پس از بررسی و تاییدیه نهایی، در بخش مقالات بارگزاری خواهد شد.

📩 دوستان عزیز می‎توانند مقالات خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایند.

__________________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf