گروه تروریستی داعش علاوه بر زبان پشتو، پخش برنامه های رادیویی خود را به زبان فارسی نیز آغاز کرده است.


گروه تروریستی داعش علاوه بر زبان پشتو، پخش برنامه های رادیویی خود را به زبان فارسی نیز آغاز کرده است.
گروه تروریستی داعش علاوه بر زبان پشتو، پخش برنامه های رادیویی خود را به زبان فارسی نیز آغاز کرده است.