📝 شبکه های اجتماعی ١٩ مهر٩۴ 🔸امروز برای زیستن چه سوادی لازم است!!؟ باید در این عصر سواد رسانه ای داشته باشیم؛ زیرا انسان از صبح بارسانه در ارتباط است (روزنامه؛رادیو؛مجله؛تلویزیون؛فضای اینترنت وشبکه های اجتماعی) تاوقتی سواد رسانه ای پایین باشد انسان ها دچار مشکل میشوند؛ مثل عکس وفیلم هایی که برای ما ارسال میشود و ما بلافاصله برای بقیه ارسال میکنیم!؟غافل از اینکه آیا این عکس و یا فیلم ساختگی است ویاحقیقت دارد… در ابتدا سروکار انسان با کتاب بود؛ بعد رادیو ابزار انتقال پیام شد؛ با آمدن تلویزیون انقلابی شکل گرفت که نامش راجعبه ی جادوگذاشتند! سپس بازی های رایانه ای آمدند که کنترل بازی باخودشخص بود ولی درآخربایدطبق کارهایی که سازنده ی بازی طراحی کرده بودرفتارمیکرد یعنی برای رسیدن به هدف بایدطبق نقشه ی سازنده بازی پیش می رفت. بعدازاین واردبازی های استراتژیک شدیم یعنی مدیریت کل بازی باخودشخص بود که اعتیادبسیارشدیدبه بازی پیدامی کرد؛مثل بازی کلش و… بعد از اینگونه بازی هاوارد فضای سایبری شدیم؛ بستر فراهم کردند تا همه چیز دست خود فرد باشد؛ ساختن صفحه؛ گذاشتن متن؛عکس؛ویدیو و… دراین فضا مخاطب نقش تولید کننده پیداکرد!!!؟ حال نمیدانیم چه کسی با چه هدفی این بستر رابرای مافراهم کرده!!؟؟ ولی اگربدون آگاهی وارداین فضا شویم باشیب ملایم به ناکجاآبادخواهیم رفت… 🔹واحدسایبری مصاف / التماس دعای فرج ________ ✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف @masafiran @news_masaf


📝 شبکه های اجتماعی
١٩ مهر٩۴

🔸امروز برای زیستن چه سوادی لازم است!!؟ باید در این عصر سواد رسانه ای داشته باشیم؛ زیرا انسان از صبح بارسانه در ارتباط است (روزنامه؛رادیو؛مجله؛تلویزیون؛فضای اینترنت وشبکه های اجتماعی)

تاوقتی سواد رسانه ای پایین باشد انسان ها دچار مشکل میشوند؛ مثل عکس وفیلم هایی که برای ما ارسال میشود و ما بلافاصله برای بقیه ارسال میکنیم!؟غافل از اینکه آیا این عکس و یا فیلم ساختگی است ویاحقیقت دارد…

در ابتدا سروکار انسان با کتاب بود؛ بعد رادیو ابزار انتقال پیام شد؛ با آمدن تلویزیون انقلابی شکل گرفت که نامش راجعبه ی جادوگذاشتند!

سپس بازی های رایانه ای آمدند که کنترل بازی باخودشخص بود ولی درآخربایدطبق کارهایی که سازنده ی بازی طراحی کرده بودرفتارمیکرد یعنی برای رسیدن به هدف بایدطبق نقشه ی سازنده بازی پیش می رفت.

بعدازاین واردبازی های استراتژیک شدیم یعنی مدیریت کل بازی باخودشخص بود که اعتیادبسیارشدیدبه بازی پیدامی کرد؛مثل بازی کلش و…

بعد از اینگونه بازی هاوارد فضای سایبری شدیم؛ بستر فراهم کردند تا همه چیز دست خود فرد باشد؛ ساختن صفحه؛ گذاشتن متن؛عکس؛ویدیو و…
دراین فضا مخاطب نقش تولید کننده پیداکرد!!!؟
حال نمیدانیم چه کسی با چه هدفی این بستر رابرای مافراهم کرده!!؟؟
ولی اگربدون آگاهی وارداین فضا شویم باشیب ملایم به ناکجاآبادخواهیم رفت…

🔹واحدسایبری مصاف / التماس دعای فرج

________

✅ کانال های رسمی استاد علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف

@masafiran
@news_masaf