🎥 دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور موضوع:فاجعه منا بی کفایتی یا جنایت مدت 87 دقیقه 11مهر1394 مشهد لینک با حجم 15 مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/KhorasanRazavi/Mashhad/1394-07-11-12/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-11-Mashhad-FajeMena-24kbps.mp3 لینک با حجم 50 مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/KhorasanRazavi/Mashhad/1394-07-11-12/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-11-Mashhad-FajeMena-80kbps.mp3 لینک فایل تصویری با حجم 732 مگ http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/KhorasanRazavi/Mashhad/1394-07-11-12/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-11-Mashhad-FajeMena.mp4 @masafiran


🎥
دانلود تصویری سخنرانی استاد رائفی پور
موضوع:فاجعه منا بی کفایتی یا جنایت
مدت 87 دقیقه
11مهر1394
مشهد

لینک با حجم 15 مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/KhorasanRazavi/Mashhad/1394-07-11-12/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-11-Mashhad-FajeMena-24kbps.mp3

لینک با حجم 50 مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/KhorasanRazavi/Mashhad/1394-07-11-12/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-11-Mashhad-FajeMena-80kbps.mp3

لینک فایل تصویری با حجم 732 مگ

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/KhorasanRazavi/Mashhad/1394-07-11-12/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-11-Mashhad-FajeMena.mp4

@masafiran