📢 خبر گزاری فارس از پیش بینی دست دادن مثلا اتفاقی مقام ایرانی با اوباما توسط استاد رائفی پور خبر داد. http://farsnews.com/13940712000169 @masafiran


📢
خبر گزاری فارس از پیش بینی دست دادن مثلا اتفاقی مقام ایرانی با اوباما توسط استاد رائفی پور خبر داد.
http://farsnews.com/13940712000169

@masafiran