صحبتهای استاد رائفی پور پیرامون شایعاتی که پیرامون زمان ظهور به ایشان منتسب می کنند.


صحبتهای استاد رائفی پور پیرامون شایعاتی که پیرامون زمان ظهور به ایشان منتسب می کنند.