من رد شدم😭

من رد شدم😭
😐 vase fogh?
من رد شدم😭
عزیییزم. ناراحت نباش. دانشگاههای دیگه هم اپلای کن و خبر خوشش رو بده
عزیییزم. ناراحت نباش. دانشگاههای دیگه هم اپلای کن و خبر خوشش رو بده
اميدوارم