بله میشه اجاره نامه صوری گرفت اما دردسرای خودشو داره ، چون اجاره نامه صوری کد رهگیری میخواد و تایید دادگستری و امورخارجه و بعدم که تایید سفارت ، هرکدوم از اینا ممکنه استعلام بگیرن
بله میشه اجاره نامه صوری گرفت اما دردسرای خودشو داره ، چون اجاره نامه صوری کد رهگیری میخواد و تایید دادگستری و امورخارجه و بعدم که تایید سفارت ، هرکدوم از اینا ممکنه استعلام بگیرن
بله میشه اجاره نامه صوری گرفت اما دردسرای خودشو داره ، چون اجاره نامه صوری کد رهگیری میخواد و تایید دادگستری و امورخارجه و بعدم که تایید سفارت ، هرکدوم از اینا ممکنه استعلام بگیرن
👍👍👍