با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
توی خود سایت دانشگاه که نوشته ترجمه رسمی همراه با مهر های دادگستری باید ارسال بشه واسه ایرانی ها.
با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
من با دانشگاه صحبت کردم، مدارک unofficial رو برای مرحله بررسی مدارک قبول میکنن. ولی این unofficial ها هم باید از طرف دانشگاه صادر شده باشه. خودتون نمیتونید ترجمه کنید.
من با دانشگاه صحبت کردم، مدارک unofficial رو برای مرحله بررسی مدارک قبول میکنن. ولی این unofficial ها هم باید از طرف دانشگاه صادر شده باشه. خودتون نمیتونید ترجمه کنید.
از طرف دانشگاه ایرانم؟
تا کی وقت میدن مدارکو تکمیل کنم؟
با ترجمه غیر رسمی نمیشه پذیرش گرفت، موقع ثبت نام مدارکمو تکمیل کنم؟
mishe in karo kard faght bastegi be daneshgah maghsad dare in mozoo