مورد اول، یعنی اینکه دروغ بنویسی! اگه با اون مشکلی نداری، خوب تو رزومه ات هم دروغ بنویس. چطوری میخوان بفهمن؟!
مورد اول، یعنی اینکه دروغ بنویسی! اگه با اون مشکلی نداری، خوب تو رزومه ات هم دروغ بنویس. چطوری میخوان بفهمن؟!
مورد اول، یعنی اینکه دروغ بنویسی! اگه با اون مشکلی نداری، خوب تو رزومه ات هم دروغ بنویس. چطوری میخوان بفهمن؟!
کلی میگم. من که استادهای درس هام نوشتن. یعنی وسواس روی انتخاب استاد نباشه بهتره. کسی که بهتر میشناسه شما رو بهترین گزینس
کلی میگم. من که استادهای درس هام نوشتن. یعنی وسواس روی انتخاب استاد نباشه بهتره. کسی که بهتر میشناسه شما رو بهترین گزینس
اتفاقا به نظرم باشه بهتره. استادی که شما رو بشناسه، چیزی که مینویسه هم قطعا بهتر خواهد بود. یا مثلا اگه قرار باشه فرمی چیزی پر کنه، واسه شما بهتر پر میکنه در مقایسه با کسی که فقط اسمتون رو میدونه
اتفاقا به نظرم باشه بهتره. استادی که شما رو بشناسه، چیزی که مینویسه هم قطعا بهتر خواهد بود. یا مثلا اگه قرار باشه فرمی چیزی پر کنه، واسه شما بهتر پر میکنه در مقایسه با کسی که فقط اسمتون رو میدونه
خب من هم همین رو میگم. منظورم اینه که باهاش چه درسی داشتین مهم نیست. شما روبهتر بشناسه بهتره!