باید از یه استادی ریکام بگیرین که تا حدی شما رو میشناسه. باید تو ریکام بنویسه که چطوری و تا چه حد میشناسه شما رو.
باید از یه استادی ریکام بگیرین که تا حدی شما رو میشناسه. باید تو ریکام بنویسه که چطوری و تا چه حد میشناسه شما رو.
باید از یه استادی ریکام بگیرین که تا حدی شما رو میشناسه. باید تو ریکام بنویسه که چطوری و تا چه حد میشناسه شما رو.
در اینکه باید بشناسه شکی نیست. مثلا مدیر گروه رشته . اگر باهاش کلاس نداشته باشید ولی باز هم میتونه بنویسه چون باهاش برخورد زیادی داشتین و البته مدیر گروه رشته بوده دیگه