تو پولیمی اپلای کرده بودین؟
تو پولیمی اپلای کرده بودین؟
تو پولیمی اپلای کرده بودین؟
هر دو كمپ
هر دو كمپ
حتما جای دیگه اپلای کنید پوفق میشید
حتما جای دیگه اپلای کنید پوفق میشید
ممنونم