Ba Salam man Niloufar hastan ba visaye F1 oomadam amrica. 7 September 2016 raftim ba hamsaram sefarat, 3 hafteye bad baraye man email oomad ke visamo pick up konam . 2 ta update dashtam ta zamane inke began bia visato begir. Ama hamsaram ke baraye visaye F2 eghdam kard va ba hamdige ham sefarat rafte boodim hanooz vaziyatesh pending hast

Ba Salam man Niloufar hastan ba visaye F1 oomadam amrica. 7 September 2016 raftim ba hamsaram sefarat, 3 hafteye bad baraye man email oomad ke visamo pick up konam . 2 ta update dashtam ta zamane inke began bia visato begir. Ama hamsaram ke baraye visaye F2 eghdam kard va ba hamdige ham sefarat rafte boodim hanooz vaziyatesh pending hast