بله میدونم. ولی گروهش رو متوجه نشدم کجاست

بله میدونم. ولی گروهش رو متوجه نشدم کجاست
بله میدونم. ولی گروهش رو متوجه نشدم کجاست
دقیقا منم همینطور منتها گفته روزتون رو به ... بفرستین.