Mati... کسانی که برای مهاجرت به روش اسکیل ورکر استانی کبک ، بر اساس امتیازات شغلی ، تحصیلات ، زبان ، تاهل و فرزندان خودشان رو ارزیابی میکنند دو حالت برایشان متصور است حالت اول: اینکه آنلاین سابمیت میکنند و پس از ارائه مدرک خواسته شده منتظر دریافت پاسخ اداره مهاجرت می مانند که با توجه به کثرت پرونده ها بسیار زمان بر شده است .. حالت دوم : برای بعضی ها که امکان مالی خوبی برای پرداخت هزینه تحصیل در کالج را دارند و همچنین عملا انتظار چند ساله دریافت نتیجه برایشان غیر ممکن است حالت دوم را انتخاب میکنند . بنابراین چنانچه با ارزیابی اولیه امتیازات واجد شرایط اسکیل ورکر باشند 6 ماه پس از تحصیل کردن مدارک را برای درخواست ccq ارسال کرده و همزمان با اتمام تحصیل کارت pr را هم دریافت میکنند ...در غیر اینصورت باید تا پایان دوره تحصیل بماند و سپس اقدام کنند .لازم به ذکر است در روش اسکیل ورکر کبک الزام زبان فرانسه هم برداشته شده بنابراین ممکن است افرادی کسری امتیازات خود را با زبان انگلیسی جبران کنند .

Mati...

کسانی که برای مهاجرت به روش اسکیل ورکر استانی کبک ، بر اساس امتیازات شغلی ، تحصیلات ، زبان ، تاهل و فرزندان خودشان رو ارزیابی میکنند دو حالت برایشان متصور است
حالت اول:

اینکه آنلاین سابمیت میکنند و پس از ارائه مدرک خواسته شده منتظر دریافت پاسخ اداره مهاجرت می مانند که با توجه به کثرت پرونده ها بسیار زمان بر شده است ..
حالت دوم :

برای بعضی ها که امکان مالی خوبی برای پرداخت هزینه تحصیل در کالج را دارند و همچنین عملا انتظار چند ساله دریافت نتیجه برایشان غیر ممکن است حالت دوم را انتخاب میکنند .
بنابراین چنانچه با ارزیابی اولیه امتیازات واجد شرایط اسکیل ورکر باشند 6 ماه پس از تحصیل کردن مدارک را برای درخواست ccq ارسال کرده و همزمان با اتمام تحصیل کارت pr را هم دریافت میکنند ...در غیر اینصورت باید تا پایان دوره تحصیل بماند و سپس اقدام کنند .لازم به ذکر است در روش اسکیل ورکر کبک الزام زبان فرانسه هم برداشته شده بنابراین ممکن است افرادی کسری امتیازات خود را با زبان انگلیسی جبران کنند .
Mati...

کسانی که برای مهاجرت به روش اسکیل ورکر استانی کبک ، بر اساس امتیازات شغلی ، تحصیلات ، زبان ، تاهل و فرزندان خودشان رو ارزیابی میکنند دو حالت برایشان متصور است
حالت اول:

اینکه آنلاین سابمیت میکنند و پس از ارائه مدرک خواسته شده منتظر دریافت پاسخ اداره مهاجرت می مانند که با توجه به کثرت پرونده ها بسیار زمان بر شده است ..
حالت دوم :

برای بعضی ها که امکان مالی خوبی برای پرداخت هزینه تحصیل در کالج را دارند و همچنین عملا انتظار چند ساله دریافت نتیجه برایشان غیر ممکن است حالت دوم را انتخاب میکنند .
بنابراین چنانچه با ارزیابی اولیه امتیازات واجد شرایط اسکیل ورکر باشند 6 ماه پس از تحصیل کردن مدارک را برای درخواست ccq ارسال کرده و همزمان با اتمام تحصیل کارت pr را هم دریافت میکنند ...در غیر اینصورت باید تا پایان دوره تحصیل بماند و سپس اقدام کنند .لازم به ذکر است در روش اسکیل ورکر کبک الزام زبان فرانسه هم برداشته شده بنابراین ممکن است افرادی کسری امتیازات خود را با زبان انگلیسی جبران کنند .
ببخشید دوستان کسی میدونه الزام زبان فرانسه برای اسکیل ورکر کبک کی برداشته شده؟
ببخشید دوستان کسی میدونه الزام زبان فرانسه برای اسکیل ورکر کبک کی برداشته شده؟
از زمانی که مصاحبه برای اسکیل ورکر کنسل شد و برای تعیین سطح زبان اعلام کردند همزمان با سابمیت کردن مدرک هم ارائه شود الزام زبان فرانسه برداشته شد ..بنابراین اگر کسی در روش محاسبه امتیاز به زبان فرانسه نیاز داشته باشد میتواند کسری امتیاز را با زبان آیلتس بالا جبران کند ...
من مورد اینچنین زیاد دیدم ..
Mati...

کسانی که برای مهاجرت به روش اسکیل ورکر استانی کبک ، بر اساس امتیازات شغلی ، تحصیلات ، زبان ، تاهل و فرزندان خودشان رو ارزیابی میکنند دو حالت برایشان متصور است
حالت اول:

اینکه آنلاین سابمیت میکنند و پس از ارائه مدرک خواسته شده منتظر دریافت پاسخ اداره مهاجرت می مانند که با توجه به کثرت پرونده ها بسیار زمان بر شده است ..
حالت دوم :

برای بعضی ها که امکان مالی خوبی برای پرداخت هزینه تحصیل در کالج را دارند و همچنین عملا انتظار چند ساله دریافت نتیجه برایشان غیر ممکن است حالت دوم را انتخاب میکنند .
بنابراین چنانچه با ارزیابی اولیه امتیازات واجد شرایط اسکیل ورکر باشند 6 ماه پس از تحصیل کردن مدارک را برای درخواست ccq ارسال کرده و همزمان با اتمام تحصیل کارت pr را هم دریافت میکنند ...در غیر اینصورت باید تا پایان دوره تحصیل بماند و سپس اقدام کنند .لازم به ذکر است در روش اسکیل ورکر کبک الزام زبان فرانسه هم برداشته شده بنابراین ممکن است افرادی کسری امتیازات خود را با زبان انگلیسی جبران کنند .
اینجا سه خط آخرو بخونین.