برای ویزای تحصیلی نمره آیلتس آکادمیک لازم هست؟؟

برای ویزای تحصیلی نمره آیلتس آکادمیک لازم هست؟؟
برای ویزای تحصیلی نمره آیلتس آکادمیک لازم هست؟؟
بله