اره حق با شماست. .. ولی خوب شما الان پارتی من بشین دیگه😂😂😂

اره حق با شماست. .. ولی خوب شما الان پارتی من بشین دیگه😂😂😂