سلام دوستان من يه سوال دارم ازتون اينكه من عكاس هستم ولي سابقه ثبت شده ندارم اما ليسانس نفت دارم(١٤.٠٠)و فوق ليسانس زمين شناسي نفت با معدل پايين(١٦.٠٠) ٩يال سابقه كار بيمه اي در زمينه هاي كاملا نامرتبط با اين رشته ها دارم با توجه به وضعيت فعلي تو ايران ميخوام مهاجرت كنم از چه طريقي اقدام كنم كه راحتتر باشه ؟ سنم ٢٧ هستش

سلام دوستان من يه سوال دارم ازتون اينكه من عكاس هستم ولي سابقه ثبت شده ندارم اما ليسانس نفت دارم(١٤.٠٠)و فوق ليسانس زمين شناسي نفت با معدل پايين(١٦.٠٠) ٩يال سابقه كار بيمه اي در زمينه هاي كاملا نامرتبط با اين رشته ها دارم
با توجه به وضعيت فعلي تو ايران ميخوام مهاجرت كنم
از چه طريقي اقدام كنم كه راحتتر باشه ؟ سنم ٢٧ هستش