مثلا ما چند روز دیگه قسط اول سال دوم و میگیریم مارچ قسط دوم سال اول میگیریم

مثلا ما چند روز دیگه قسط اول سال دوم و میگیریم
مارچ قسط دوم سال اول میگیریم