من اولین بار توی این گروه نوشتم البته چون دیدم یه سری آدمهایی که هیچ ربطی به گروه ندارن یا قصد فرافکنی دارن یا دارن اثالت گروه از بین میبرن مجبور به جواب دادن شدم و با احترام به شما چون چند سالی هست که من توی این گروه خوب هستم و میدونم به چه صورت اداره میشه من بابت نوشته هایی که طرف صحبتم همه گروه نبود و فقط یک نفر بود که داشت به همه ماها و همه گروه توهین می‌کرد عذرخواهی نمیکنم هر جور که صلاح میدونید من در خدمتم دوست عزیز

من اولین بار توی این گروه نوشتم البته چون دیدم یه سری آدمهایی که هیچ ربطی به گروه ندارن یا قصد فرافکنی دارن یا دارن اثالت گروه از بین میبرن مجبور به جواب دادن شدم و با احترام به شما چون چند سالی هست که من توی این گروه خوب هستم و میدونم به چه صورت اداره میشه من بابت نوشته هایی که طرف صحبتم همه گروه نبود و فقط یک نفر بود که داشت به همه ماها و همه گروه توهین می‌کرد عذرخواهی نمیکنم هر جور که صلاح میدونید من در خدمتم دوست عزیز
من اولین بار توی این گروه نوشتم البته چون دیدم یه سری آدمهایی که هیچ ربطی به گروه ندارن یا قصد فرافکنی دارن یا دارن اثالت گروه از بین میبرن مجبور به جواب دادن شدم و با احترام به شما چون چند سالی هست که من توی این گروه خوب هستم و میدونم به چه صورت اداره میشه من بابت نوشته هایی که طرف صحبتم همه گروه نبود و فقط یک نفر بود که داشت به همه ماها و همه گروه توهین می‌کرد عذرخواهی نمیکنم هر جور که صلاح میدونید من در خدمتم دوست عزیز
👆👆👆👆
من اولین بار توی این گروه نوشتم البته چون دیدم یه سری آدمهایی که هیچ ربطی به گروه ندارن یا قصد فرافکنی دارن یا دارن اثالت گروه از بین میبرن مجبور به جواب دادن شدم و با احترام به شما چون چند سالی هست که من توی این گروه خوب هستم و میدونم به چه صورت اداره میشه من بابت نوشته هایی که طرف صحبتم همه گروه نبود و فقط یک نفر بود که داشت به همه ماها و همه گروه توهین می‌کرد عذرخواهی نمیکنم هر جور که صلاح میدونید من در خدمتم دوست عزیز
👆