جواب منفی دارین یا دولدونگ?

جواب منفی دارین یا دولدونگ?