الان ادمین عزیز این یعنی چی نوشتی دومین بار

الان ادمین عزیز این یعنی چی نوشتی دومین بار
الان ادمین عزیز این یعنی چی نوشتی دومین بار
تذکر برای پایان دادن به بحث هاس