کسی بحث نکنه اینجا

کسی بحث نکنه اینجا
کسی بحث نکنه اینجا
👍👍👍
کسی بحث نکنه اینجا
شما؟
شما؟
مگه مفتشی شما؟
کسی بحث نکنه اینجا
باید زودتر میومدین ادمین. این خانم ان سی خیلی گروه رو شلوغ میکنن متاسفانه