دوستان اصلا اینجا کسی از آلمان هست?

دوستان اصلا اینجا کسی از آلمان هست?
دوستان اصلا اینجا کسی از آلمان هست?
وا 😳
وا 😳
والا. اکثرا از ایرانن