گفتم که من خودم آواره میدونم تو کشور غریب،یکی خودشو پسر خاله مرکل یکی دیگه خودشو بچه ناف برلین، من در مورد خودم نظر دادم

گفتم که من خودم آواره میدونم تو کشور غریب،یکی خودشو پسر خاله مرکل یکی دیگه خودشو بچه ناف برلین، من در مورد خودم نظر دادم