نه من بزرگم ولی نمیدونستم

نه من بزرگم ولی نمیدونستم