اين گروه همه ضربه خورده هستن

اين گروه همه ضربه خورده هستن
اين گروه همه ضربه خورده هستن
خدارو شکر من نخوردم
خدارو شکر من نخوردم
شما از كجا رفتي؟
شما از كجا رفتي؟
از ایران راحت با پرواز
اين گروه همه ضربه خورده هستن
خدارو شکر من نخوردم
خدارو شکر من نخوردم
شما از كجا رفتي؟
شما از كجا رفتي؟
از ایران راحت با پرواز
اين گروه همه ضربه خورده هستن
ما مثله شما ضربه گیر بهمون وصل نیست. قطعا دولت آلمان بفهمه، شمارو قطعا نگه میداره😁
ما مثله شما ضربه گیر بهمون وصل نیست. قطعا دولت آلمان بفهمه، شمارو قطعا نگه میداره😁
شوخي دارم با شما؟
شوخي دارم با شما؟
مگه ما داریم با شما?😳
ما مثله شما ضربه گیر بهمون وصل نیست. قطعا دولت آلمان بفهمه، شمارو قطعا نگه میداره😁
اين چيه ؟
اين چيه ؟
جواب حرف شما بود