امروز یکی از دوستان خودشو معرفی کرده من ایرانم اینا الان خودشونو معرفی کردن براشون نگران هستم

امروز یکی از دوستان خودشو معرفی کرده من ایرانم اینا الان خودشونو معرفی کردن براشون نگران هستم
امروز یکی از دوستان خودشو معرفی کرده من ایرانم اینا الان خودشونو معرفی کردن براشون نگران هستم
به کجا معرفی کرده خودشو؟؟؟