درود برشما هرشهری هستید باید همونجا از سوسیال یا اگه داخل کمپ یا هایم هستید آدرس محل تمدید آیس وایسو از مسئول هایم بپرسید

درود برشما هرشهری هستید باید همونجا از سوسیال یا اگه داخل کمپ یا هایم هستید آدرس محل تمدید آیس وایسو از مسئول هایم بپرسید