سلام روز بخیر کانالی دارید که صوتی یاد بده من نمیتونم تلفظ کنم 😅

سلام روز بخیر کانالی دارید که صوتی یاد بده من نمیتونم تلفظ کنم 😅