مهم اینه که شما وسط راه جا نزنی و اینکه انتظارات رو سطح رو بیاری پایین قرار نیست در یک مدت کوتاه نتیجه بگیره کسی

مهم اینه که شما وسط راه جا نزنی و اینکه انتظارات رو سطح رو بیاری پایین قرار نیست در یک مدت کوتاه نتیجه بگیره کسی
مهم اینه که شما وسط راه جا نزنی و اینکه انتظارات رو سطح رو بیاری پایین قرار نیست در یک مدت کوتاه نتیجه بگیره کسی
تمام خصیصه اینجا همینه که دوستمون گفتن