پناهندگی اینجا مثل بالارفتن از کوهه رسیدی بالا میبینی چ زندگی قانونمندی اون پایینه

پناهندگی اینجا مثل بالارفتن از کوهه رسیدی بالا میبینی چ زندگی قانونمندی اون پایینه
پناهندگی اینجا مثل بالارفتن از کوهه رسیدی بالا میبینی چ زندگی قانونمندی اون پایینه
دقیقا