سلام آقای محترم تظمینی هست این که شما گفتید و واقعا میاره تا مقصد میرسونه

سلام آقای محترم تظمینی هست این که شما گفتید و واقعا میاره تا مقصد میرسونه
سلام آقای محترم تظمینی هست این که شما گفتید و واقعا میاره تا مقصد میرسونه
صددرصد تضمینی