بله بالای ۹۰ درصد مگر سفر قبلی زیاد داشته باشید خوزه شنگن

بله بالای ۹۰ درصد مگر سفر قبلی زیاد داشته باشید خوزه شنگن