بچه ها کسی میدونه من وکیل بگیرم میتونم میتونم پناهندگی نوع 2رو بگیرم یا نه؟

بچه ها کسی میدونه من وکیل بگیرم میتونم میتونم پناهندگی نوع 2رو بگیرم یا نه؟
بچه ها کسی میدونه من وکیل بگیرم میتونم میتونم پناهندگی نوع 2رو بگیرم یا نه؟
پناهندگی نوع 2 چیه؟