منظورم خدای نکرده جسارت به اقایون نبود

منظورم خدای نکرده جسارت به اقایون نبود