جدیدا ادمهای سواستفاده کننده زیاد شدن حواستون باشه مخصوصا اگر خانومی از ایران هست تو گروه که میخواد برای تحصیل یا زندگی بیاد المان جدیدا هرکس یه پاسپورت ۱ ساله یا ۳ ساله دستش هست و داره با فریب دادن بقیه ودادن وعده های دروغین به نفع خودش برای اوردن طرف از ایران به المان اقدام میکنه خانومای عزیز اگر کسی پی وی شخصی شما امد و درمورد اوردن شما به المان صحبت کرد خواهشا گول نخورید

جدیدا ادمهای سواستفاده کننده زیاد شدن حواستون باشه مخصوصا اگر خانومی از ایران هست تو گروه که میخواد برای تحصیل یا زندگی بیاد المان جدیدا هرکس یه پاسپورت ۱ ساله یا ۳ ساله دستش هست و داره با فریب دادن بقیه ودادن وعده های دروغین به نفع خودش برای اوردن طرف از ایران به المان اقدام میکنه خانومای عزیز اگر کسی پی وی شخصی شما امد و درمورد اوردن شما به المان صحبت کرد خواهشا گول نخورید