بعد بهتون پاس خاکستری میدن و در ضمن بستگی به ایالت شما داره که آیا بدن یا نه

بعد بهتون پاس خاکستری میدن و در ضمن بستگی به ایالت شما داره که آیا بدن یا نه
بعد بهتون پاس خاکستری میدن و در ضمن بستگی به ایالت شما داره که آیا بدن یا نه
برلین زندگی میکنم