من پناهندگی یکساله گرفتم

من پناهندگی یکساله گرفتم
من پناهندگی یکساله گرفتم
کدوم نوعش چون چند مدل داره