دوستان اگه کسی پناهده بشه دیگه هیچوقت نمیتونه بیاد وطن

دوستان اگه کسی پناهده بشه دیگه هیچوقت نمیتونه بیاد وطن
دوستان اگه کسی پناهده بشه دیگه هیچوقت نمیتونه بیاد وطن
تا زمانی که شهروند بشی
دوستان اگه کسی پناهده بشه دیگه هیچوقت نمیتونه بیاد وطن
دوستمون درست گفتن ، تا زمانی که شهروند بشی یا بهتر بگم پاس قرمز آلمان رو بگیری .