من خودم با خانواده اومدم و احتمال دوبلین ما کمتر از مجرد ها است البته شاید 😔😔

من خودم با خانواده اومدم و احتمال دوبلین ما کمتر از مجرد ها است
البته شاید 😔😔
من خودم با خانواده اومدم و احتمال دوبلین ما کمتر از مجرد ها است
البته شاید 😔😔
ان شالله همین شب ها بیاد و بگید قبولی رو گرفتم 🙏🙏