۳۰ سال اونجا هستن زبان شون فول فول بزرگ شده اونجا هستن

۳۰ سال اونجا هستن زبان شون فول فول بزرگ شده اونجا هستن
۳۰ سال اونجا هستن زبان شون فول فول بزرگ شده اونجا هستن
چه ربطی داره برادر

این تصمیم سازمان پناهندگی آلمانه
دایی و یا دختر دایی شما هیچ کمکی نمیتونن به شما بکنن .

شما هستی و کیس خودت ، همین !
چه ربطی داره برادر

این تصمیم سازمان پناهندگی آلمانه
دایی و یا دختر دایی شما هیچ کمکی نمیتونن به شما بکنن .

شما هستی و کیس خودت ، همین !
خوب البته قرار کار کیس و وکیل هم اون خودش درست کن برای من با کمک دخترش که پلیس هست