ادمين جان لطفا كسايي كه اسم و عكس ندارن از گروه حذف كنيد امنيت بيشتر ميشه

ادمين جان لطفا كسايي كه اسم و عكس ندارن از گروه حذف كنيد امنيت بيشتر ميشه
ادمين جان لطفا كسايي كه اسم و عكس ندارن از گروه حذف كنيد امنيت بيشتر ميشه
اگه منظورت منم برو پروفایل منو نگاه کن عکس از خودم دارم 😒😒😒
اگه منظورت منم برو پروفایل منو نگاه کن عکس از خودم دارم 😒😒😒
ناراحت نشيد ولي دور از شما جيره بگير هاي رژيم اخوندي هر جا سر ميكشن به همين خاطر گفتم
ناراحت نشيد ولي دور از شما جيره بگير هاي رژيم اخوندي هر جا سر ميكشن به همين خاطر گفتم
نه ما آخوندی نیستیم😂😂😂
نه ما آخوندی نیستیم😂😂😂
درود فراوان