شما میتونید با یه وکیل خوب مشورت کنید تا یه راه پیدا کنه واستون که برتون نگردونند

شما میتونید با یه وکیل خوب مشورت کنید تا یه راه پیدا کنه واستون که برتون نگردونند