سلام کسی میدونه کسانی که بیمار هستند.بهشون پاس تعلق میگیره یا نه؟

سلام کسی میدونه کسانی که بیمار هستند.بهشون پاس تعلق میگیره یا نه؟
سلام کسی میدونه کسانی که بیمار هستند.بهشون پاس تعلق میگیره یا نه؟
چه بیماریه ای؟
چه بیماریه ای؟
به بیماران خاص قبولی میدند؟