کی وقتت آزاد هست؟برلین هستید دیگه

کی وقتت آزاد هست؟برلین هستید دیگه
کی وقتت آزاد هست؟برلین هستید دیگه
آره داداش من برلینم